RAZKUŽILO 500ml

Značilnosti: LASTNOSTI IN PODROČJA UPORABE
DEZINSEPT DERM je tekoče alkoholno, hitro delujoče sredstvo za izboljšano higieno rok z antibakterijskim delovanjem. Primerno je za uporabo v prehrambeni industriji, velikih kuhinjah ter drugih javnih institucijah. Sredstvo vsebuje tudi negovalne komponente, ki ščitijo kožo in preprečujejo, da bi se izsušila.
KLJUČNE LASTNOSTI
PREDNOSTI
• Učinkovito
• Prijetnega vonja
• Hitro delujoče
• Negovalni učinek
• Podaljšano delovanje
NAVODILA ZA UPORABO
DEZINSEPT DERM se uporablja nerazredčen iz milnika ali dozatorja. Na suhe in čiste dlani razpršiti 1-2 ml proizvoda, masirati roke dokler se sredstvo ne posuši 15-20 sec. Sredstvo se ne izpira. Za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil za uporabo proizvajalec ne prevzema odgovornosti.
TEHNIČNI PODATKI
Izgled: prozorna tekočina
Vonj: specifičen
pH vrednost koncentrata pri 20 °C: 8,30 – 8,60
Plamenišče: < 23°C
Gostota pri 20 °C: 868 kg/m3
Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.
NAVODILA ZA VARNO ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE
Vsebuje: propan-2-ol.
Oznaka za nevarnost: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Samo za profesionalno uporabo.
Informacije za skladiščenje:
Razred skladiščenja: 3A
Sredstvo skladiščite v zaprti embalaži pri temperaturi med 10 in 20oC.
Rok uporabe je 2 leti od datuma proizvodnje (odtisnjenega na embalaži).

Velikost: 500ml

 

 

DODATKI ZA ZAŠČITNO DELOVNO OBUTEV

Osebna varovalna oprema Real d.o.o.

Grobelno – del 65 A
3231 Grobelno

E-pošta info@zascita-real.si
Tel 031 455 445
Tel. 040 688 189